Gebruiksovereenkomst

1. Algemeen

De KaraFun website, met het adres http://www.karafun.com (waarna hierna wordt verwezen als de "Website") is publicatie die is gecreëerd, ontwikkeld en wordt beheerd door KaraFun (hierna "RECISIO", Recisio S.A.S. au capital de 12 000 € - R.C.S.: Lille 515 253 128, met een hoofdkantoor gesitueerd op 74 rue des Arts - 59000 Lille - France.

De KaraFun website biedt haar bezoekers en leden de mogelijkheid van en tijdelijke toegang tot een gegevensbank van muziekarrangementen en video's met songteksten, alsmede de mogelijkheid om software op te halen. De KaraFun website is een 'on-demand' abonneedienst zonder advertenties (hierna de "Servicekosten").

De algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop zijn bedoeld om de contractuele en commerciële relatie tussen aan de ene kant KaraFun en aan de andere kant de Abonnementhouders van de Servicekosten (hierna de "Abonnementhouder") te definiëren.

Abonnement op en toegang tot de Servicekosten vallen volledig en zonder enig voorbehoud onder deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik. Deze algemene voorwaarden zijn zonder enig voorbehoud tot de juridische uitsluitingen op dit gebied, inclusief die welke in de consumentenbeschermingswetgeving zijn opgenomen.

2. Omschrijving van de Servicekosten

Servicekosten is een dienst die geleverd en beheerd wordt door Recisio, waar een Abonnementhouder, door zich via computer of iPhone aan te melden en de huidige voorwaarden te accepteren, muziek kan luisteren en kijken in de vorm van reclamevrije Karaoke-video's.

Via de website heeft elke Abonnementhouder na registratie toegang tot alle functies van de Servicekosten. Als een abonnement afloopt of beëindigd wordt, is ongelimiteerde toegang tot de dienst niet langer toegestaan.

De muziek komt in de vorm van Karaoke en kan gedurende het abonnement worden beluisterd en bekeken, maar kan op geen enkele wijze worden gedownload, verstuurd of op een ander medium worden gekopieerd.

3. KaraFun Professional

KaraFun Professional is een uitgebreid karaoke-abonnement, waarbij alle voordelen van onze premium-abonnementen zijn inbegrepen maar dat daarnaast in openbare ruimten kan worden gebruikt (karaokebar, karaokebox, publiek evenement, zaal).

Bij KaraFun Professional abonnementen zijn de rechten inbegrepen om de Masters af te spelen (opnames met originele composities) gekoppeld aan gesynchroniseerde songteksten voor de catalogus met licenties (standaard), maar als wordt gekozen voor de uitgebreide catalogus, dan moet over het gebruik van de teksten rechtstreeks contact worden opgenomen met de uitgevers van de muziek.

Men blijft zelf verantwoordelijk voor alle betalingen inzake royalty's voor gebruik in openbare ruimten. Het beste kan contact worden opgenomen met de lokale Organisatie voor muziekauteursrechten (BMI, ASCAP, SESAC in de VS, Buma/Stemra in Nederland) voor meer informatie.

Elke zaal en/of vestiging (met een registratienummer) moet over een apart abonnement beschikken om de service te kunnen gebruiken. KaraFun Professional mag niet worden doorverkocht of gebundeld. KaraFun Professional mag uitsluitend worden gebruikt door dezelfde gebruiker die oorspronkelijk voor de Service heeft betaald.

KaraFun Pro Downloader

KaraFun Pro Downloader mag uitsluitend worden gebruikt door geregistreerde bedrijven (met een nationaal registratienummer en volledig ingevulde contactinformatie in onze database) met een actief professioneel abonnement dat past bij het gebruik dat wordt gemaakt van dit abonnement (het aantal ruimten dat inbegrepen is in het abonnement moet overeenkomen met het werkelijke aantal ruimten waar de video's worden gebruikt.

Toegang tot KaraFun Pro Downloader is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • De account moet een geschiedenis hebben van een ten minste 3 maanden actief KaraFun Professional Maandabonnement voorafgaand aan de datum van het verzoek toegang te verkrijgen tot KaraFun Pro Downloader
  • De gebruiker moet instemmen met een overeenkomst voor minimaal 12 maanden met een actief maandabonnement op KaraFun Professional.

Indien het abonnement op welk moment dan ook wordt opgezegd, dan mogen de video's niet meer worden gebruikt en moeten deze binnen 24 uur worden verwijderd nadat de opzegging van het abonnement ingaat. Indien dit niet gebeurt, houdt dit niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden in en kunnen er juridische procedures worden gestart tegen de Abonnee.

Het delen van de video, of het nu privé of publiek gebeurt, is niet toegestaan, en alle content gedownload met de KaraFun Pro Downloader zijn het volledige eigendom van Recisio. Elke video heeft een watermerk met een uniek identificatiemerk dat is gekoppeld aan het account van de Abonnee.

4. KaraFun Business

KaraFun Business is an extension of the KaraFun Pro Service distributed exclusively by KaraFun Retail and not within the scope of KaraFun Pro. KaraFun Business is reserved for establishments (Karaoke Bars or Karaoke Box(es) with rooms that can be privatized for free or for rent) with Karaoke as their main activity. KaraFun Business handles single karaoke establishments or karaoke chains operating several establishments under one banner.

The subscription and use of the KaraFun Business service is subject to general conditions and specific conditions of sale and / or use. For more information, please contact KaraFun Retail at business@karafun.com

5. Voorwaarden voor de Servicekosten

Toegang tot de Servicekosten via een persoonlijke computer is uitsluitend mogelijk via de Website.

Gebruik van de Servicekosten vereist een breedband internetverbinding. Dergelijke internetverbindingen worden niet beheerd door Recisio, het is derhalve aan de Abonnementhouder om een deugdelijk internetabonnement te nemen waarmee de Servicekosten benaderd en gebruikt kunnen worden.

De catalogus van geluidsopnames die binnen de Servicekosten beschikbaar zijn is afhankelijk van bestaande contracten met beeldmerkrechthouders en verandert daarom voortdurend.

Onder geen enkele voorwaarde kan Recisio de aanwezigheid van een specifiek nummer of album in de via de Servicekosten benaderbare catalogus garanderen.

Recisio kan om dezelfde reden niet een minimale beschikbaarheidsperiode garanderen dat een nummer of album in de via de Servicekosten benaderbare catalogus blijft opgenomen.

Onder geen enkele voorwaarden kan Recisio verantwoordelijk vorden gesteld voor de verwijdering of blokkering van in de catalogus gepresenteerde inhoud.

Als een Abonnementhouder kunt u de Servicekosten activeren via een persoonlijke computer (PC of Mac). De Servicekosten kunnen niet meervoudig worden benaderd, m.a.w. als u met een computer bent ingelogd kunt u niet tegelijkertijd via een ander apparaat inloggen. Recisio behoudt het recht om technische maatregelen te implementeren waarmee dergelijke meervoudige inlogpogingen voor de Servicekosten op een enkelvoudig account kunnen worden gedetecteerd.

6. Toegang tot en wijziging van de Servicekosten

De Betaaldienst is 24/7 beschikbaar onder bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hierna. Recisio behoudt zich echter het recht voor alle gewenste wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de Betaaldienst in verband met technische ontwikkelingen.

Recisio behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen van alle verschillende abonnementformules. Recisio zal elke Abonnee per mail informeren op het adres opgegeven door de betreffende Abonnee bij zijn inschrijving bij de Dienst (of vervolgens gewijzigd op zijn account) van elke prijsstijging minimaal 15 (vijftien) dagen voor de ingangsdatum. In een dergelijk geval kan de Abonnee die de prijsverhoging niet aanvaardt zijn abonnement opzeggen via zijn account op de Site. Deze opzegging gaat dan in op de eerstvolgende vervaldatum van het maandabonnement.

Indien de Abonnee niet opzegt, zal het nieuwe tarief van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldatum van het abonnement na de ingangsdatum van de nieuwe prijs.

Iedere verhoging van de BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde) zal automatisch en direct doorberekend worden in de prijs van de Dienst. Dit geldt ook in geval van welke nieuwe belasting dan ook die wordt geheven over de prijs van de Dienst en die door Recisio zou moeten worden voldaan. De voorwaarden voor opzegging in geval van prijswijzigingen voor bovengenoemde abonnementformules zullen onder dezelfde voorwaarden van toepassing zijn in geval van een prijswijziging ten gevolge van een verhoogde of nieuw opgelegde belasting.

Voorts behoudt Recisio zich het recht voor zonder aankondiging of schadevergoeding de toegang tot de Betaaldienst tijdelijk op te schorten, indien dit nodig is om onderhoudsacties uit te voeren in verband met technische ontwikkelingen of die noodzakelijk zijn voor voortzetting van de Betaaldienst.

De Abonnee vrijwaart Recisio van iedere aansprakelijkheid op dit punt en ziet af van alle klachten en/of gerechtelijke stappen jegens het bedrijf in verband hiermee. Tijdelijke onderbrekingen van de dienst zullen, voor zover mogelijk, minimaal 24 (vierentwintig) uur van tevoren op de Site worden aangekondigd, behalve indien deze onderbrekingen een spoedeisend karakter hebben. Recisio behoudt zich eveneens het recht voor zonder schadevergoeding definitief te stoppen met deze Betaaldienst. Wanneer de Dienst definitief beëindigd wordt, wordt dit minimaal 1 (een) maand van tevoren op de Site bekendgemaakt. De Abonnee zal vanaf de beëindigingsdatum van de Dienst geen enkele betaling meer verschuldigd zijn.

7. Recht op terugtrekking

In overeenstemming met de voorzieningen in Artikel L.121-20-2 1 van de Consumentencode erkent en accordeert de Abonnementhouder dat (i) de provisie van de Servicekosten begint op de validatiedatum van diens aanmelding voor de Servicekosten of na de wachttijd van zeven dagen - zoals opgenomen in de Consumentencode - en (ii) erkent en accepteert als gevolg van het niet ontvangen van het recht op terugtrekking aangaande de on-line verkoop van diensten.

In overeenstemming daarmee wordt geen enkel verzoek tot terugtrekking, annulering of terugbetaling voor de abonnementsperiode geaccepteerd.

8. Tijdsduur

Recisio biedt abonnementhouders de keuze om voor een maand of een periode van 24 uur te abonneren. Er worden via de Website ook aanbiedingen om uit te proberen of al dan niet tijdelijke aanbiedingen aangeboden. Tenzij anders aangegeven, zijn deze tijdelijke aanbiedingen of aanbiedingen om uit te proberen onderhavig aan deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik en verkoop en worden deze beperkt tot één deelname (één deelnemer per IP-adres (= Internet Protocol adres) en/of e-mailadres), ongeacht de duur van het gratis uitproberen of de tijdelijke aanbiedingen.

9. Verlenging

Tenzij opgezegd door de Abonnementhouder als aangegeven onder Artikel 5.4, wordt het abonnement voor de maandelijkse Servicekosten automatisch verlengd voor een periode die even lang is als de oorspronkelijk aangekochte tijdsperiode. In geval van automatische verlenging blijft het tarief dat op dat moment geldt volledig van toepassing voor de Abonnementhouder.

Tenzij anders op de Website aangegeven en tenzij geannuleerd door de Abonnementhouder als aangegeven onder Artikel 5.4, wordt elke aanbieding voor gratis uitproberen of tijdelijk proberen na afloop automatisch omgezet in een maandelijks abonnement, conform als aangegeven in de specifieke aanbieding, danwel in het tarief voor maandelijkse abonnementen op de Servicekosten.

10. Annulering

Om te annuleren dient de Abonnementhouder dit via diens account op de Website aangeven door te klikken op de pagina "Mijn abonnement annuleren". De annulering is een feit aan het einde van de lopende abonnementsperiode, vooropgesteld dat de annulering minstens 48 (achtenveertig) uur voor het einde van de abonnementsperiode, gratis uitprobeerperiode of tijdelijke probeerperiode, zoals bekend bij de Abonnementhouder, is ingediend, tenzij anders aangegeven op de website.

Indien bovenstaande niet in acht wordt genomen, dan wordt het abonnement volledig verlengd.

Annulering geeft geen recht op restitutie van de betaalde Servicekosten.

Het totaal betaalde bedrag voor het abonnement blijft eigendom van Recisio.

11. Voorwaarden voor toegang tot de Servicekosten

De abonnementhouder verklaart in staat te zijn de gebruiks- en verkoopvoorwaarden te accepteren, dat hij/zij juridisch oud genoeg is om dit zelfstandig te doen en niet onderhavig is aan beslissingen van bevoegden (voogdij of onder curatele staan) of, indien de Abonnementhouder minderjarig is, dat ouderlijk gezag toestemming heeft gegeven om het abonnement aan te gaan.

De Abonnementhouder verklaart in het bezit te zijn van een door een bank verstrekte kredietkaart.

12. Aanmelding voor de Servicekosten – Aanmaken account

Om zich aan te melden voor de Servicekosten moet een persoon:

* een account op de website aanmaken of, als de gebruiker al aangemeld is, inloggen op de website;

* de verschillende velden op het registratieformulier op de website invullen;

* de Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Verkoop van de Servicekosten accepteren;

* de prijs van diens abonnement door middel van één van de betaalmethoden aanpassen;

* de aanmelding bevestigen door het abonnement op de Servicekosten te accepteren.

Als de registratie gevalideerd is, levert Recisio de Abonnementhouder (via het e-mailadres dat deze heeft aangegeven tijdens de aanmelding) met een bevestigingse-mail.

Onderhavig aan andere artikelen in deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Verkoop van de Servicekosten, is het abonnement op de Servicekosten alleen definitief wanneer Recisio een bevestigende e-mail stuurt zoals hierboven aangegeven. Recisio adviseert de Abonnementhouder deze e-mail te bewaren en/of af te drukken.

De Abonnementhouder kan het toegezonden wachtwoord wijzigen door in diens accountomgeving op de Website te klikken op het menu "Mijn persoonlijke gegevens wijzigen".

De Abonnementhouder gaat ermee akkoord alle informatie omtrent diens identiteit in alle oprechtheid en naar waarheid te verstrekken.

De Abonnementhouder verplicht zich om Recisio onmiddellijk te informeren over wijzigingen in gegevens wanneer deze zich abonneert en met name alle wijzigingen in e-mailadres en/of betaalmethodes.

De Abonnee kan diens persoonlijke informatie in diens account-omgeving op de website wijzigen door te klikken op het menu "Mijn persoonlijke gegevens wijzigen".

De Abonnementhouder dient Recisio onmiddellijk te informeren in geval van verlies of ongeautoriseerd gebruik van diens account, gebruikersnaam en wachtwoord.

Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn persoonlijk en de Abonnementhouder stemt er mee in deze niet met derden te delen.

Als gevolg van bovenstaande is de Abonnementhouder persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

De Abonnementhouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van diens account, totdat het gedeactiveerd is, en vrijwaart Recisio en haar partners, contractpartners of rechthebbenden van alle aansprakelijkheid, tenzij de Abonnementhouder aan kan tonen dat het gebruik van diens gebruikersnamen en/of account voortvloeit uit fraude door een derde partij.

13. Prijzen

De abonnementsprijs voor de Servicekosten op de website is vermeld in EURO, inclusief alle belastingen.

Recisio behoudt het recht om de prijs van elk abonnement te wijzigen.

Recisio informeert elke Abonnementhouder per e-mail aan het door de Abonnementhouder ingevoerde e-mailadres (of naderhand gewijzigd adres) minstens 15 (vijftien) dagen vóór elke prijswijziging. Indien in dergelijke situaties de Abonnementhouder niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, dan kan deze zijn abonnement opzeggen via de website conform de in sectie 5 hierboven aangegeven procedure, de opzegging gaat in op de eerste vervaldatum voor de volgende maandbetaling. Indien de Abonnementhouder diens abonnement niet annuleert, is de nieuwe prijs - en de betaling ervan - van toepassing vanaf de eerstvolgende abonnementsperiode. Elke toename van BTW wordt automatisch berekend en weergegeven in de prijs van de Servicekosten. Hetzelfde geldt voor elke nieuwe belasting die wordt geheven op Servicekosten en waarvoor Recisio aansprakelijk zou worden gesteld. De opzegvoorwaarden voor annuleren i.v.m. prijsverandering van abonnementen zijn dezelfde als voor prijswijzigingen als gevolg van belastingtoenames of de introductie van nieuwe belastingen.

Voor alle duidelijkheid: de kosten van internetaansluiting en -communicatie die worden gemaakt in relatie tot de Servicekosten worden niet gedragen door Recisio en blijven voor rekening van de Abonnementhouder.

14. Betaling van het abonnement

Er worden op de website verschillende betaalmogelijkheden voor het abonnement geboden (voor door banken aangeboden Visa of MasterCard creditcards).

Er is vastgelegd dat indien de Abonnementhouder Recisio diens bankgegevens doorgeeft, deze niet worden opgeslagen door Recisio.

De abonnementsprijs dient maandelijks te worden voldaan, ongeacht de door de Abonnementshouder gekozen abonnementsperiode. De betaling dient vooraf te worden voldaan, op het moment wanneer de Abonnementhouder diens account aanmaakt en vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso totdat het abonnement wordt opgezegd, door de Abonnementhouder of door Recisio. Voor een optimale transactieveiligheid heeft Recisio gekozen voor betaalsystemen van PayPal en Ogone. De door Recisio afgegeven garanties aangaande beveiliging van transacties zijn identiek aan de garanties die door de betaalsystemen van de eigenaren van de hierboven genoemde leveranciers van Recisio voor betaalsystemen.

Indien het tegendeel niet bewezen is, worden opgeslagen bestanden in de beveiligde computersystemen van Recisio en haar partners beschouwd als bewijsstukken voor communicatie, controles, validaties en betalingen tussen de Abonnementhouder en Recisio. Deze informatie is leidend, met uitzondering van door de Abonnementhouder aangeleverde schriftelijke en andere stukken. Dergelijke stukken dienen op een betrouwbare en duurzame wijze te worden ingediend om te kunnen worden beschouwd als een oprechte en duurzame kopie, in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Aansprakelijkheid

De Abonnementhouder verklaart te zijn geïnformeerd over de beperkingen en onmogelijkheden van internet netwerken. Als gevolg daarvan is Recisio niet verantwoordelijk voor mislukte pogingen om de Servicekosten te benaderen, de snelheden waarmee servicepagina's worden geopend, tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van de Servicekosten, of frauduleus gebruik van de op de website beschikbare informatie door derden.

In overeenstemming met bovenstaande is de Abonnementhouder verantwoordelijk voor de bescherming van diens (computer)apparatuur tegen alle vormen van indringing en/of besmetting met virussen, en Recisio is in geen enkel geval verantwoordelijk indien die bescherming faalt. Recisio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of beschadiging aan de apparatuur van de Abonnementhouder. Meer algemeen is Recisio niet verantwoordelijk indien een aangegane verplichting niet kan worden nageleefd als gevolg van force majeure, waaronder maar niet uitsluitend rampen, brand, stakingen, interne of externe fouten of storingen, en in het algemeen alle niet te voorkomen of te voorspellen gebeurtenissen die het naleven van verplichtingen onmogelijk maken.

In geen enkele situatie kan Recisio aansprakelijk worden gesteld wanneer de voorgestelde dienst niet verenigbaar is met bepaalde apparatuur (of functies daarvan) die de Abonnementhouder gebruikt om die dienst te benaderen/gebruiken.

Als laatste, de Abonnementhouder is volledig verantwoordelijk voor diens gebruik van de Servicekosten en Recisio is dan ook niet aansprakelijk als op grond van diens gebruik schadeclaims worden ingediend of rechtszaken worden aangespannen. De Abonnementhouder dient zich in te spannen om elke persoonlijke klacht, claim of bezwaar door derden aan het adres van Recisio als gevolg van diens eigen gebruik van de Servicekosten, te voorkomen.

16. Persoonlijke gegevens

Recisio streeft naar naleving van wetgeving aangaande privacybescherming rond automatisch verwerken van persoonlijke gegevens.

Informatie en gegevens over elke Abonnementhouder zijn onderhavig aan computermatige verwerking en zijn noodzakelijk om abonnementen te beheren. Om deze reden kunnen ze worden doorgestuurd naar bedrijven die verantwoordelijk zijn voor beheer, uitvoering en verwerking van betalingstransacties. Deze informatie en gegevens worden ook opgeslagen om veiligheidsredenen, om de juridische en wetgevende verplichtingen die Recisio heeft na te leven. Deze gegevens worden, onder beveiligde omstandigheden, verwerkt en opgeslagen op de hostlocatie die in de juridische meldingen op de Website onder de voorwaarden worden vermeld.

Met toestemming van de abonnementhouder kunnen verzamelde gegevens ook worden gebruikt als onderdeel van onze handelsactiviteiten om statistieken te genereren en ook om Recisio in staat te stellen haar dienstverlening te verbeteren en maatwerk mogelijk te maken.

Volgens de Franse wet "Informatique et Libertés" nr. 78-17 dd. 6 januari 1978, heeft Abonnementhouder het recht om informatie te benaderen en te corrigeren. Als hij/zij dit recht wil gelden en informatie wil inzien, dan nodigt Recisio Abonnementhouder uit om Recisio te benaderen middels de knop "Contact opnemen" of door een brief te richten aan Recisio.

Indien uw toestemming is gegeven (b.v. tijdens de aanmaak van uw account en de aanmelding voor de Servicekosten) ontvangt u waarschijnlijk de Recisio nieuwsbrief, die naar het bij Recisio bekende e-mailadres wordt gestuurd. Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u dat ten allen tijde verzorgen door op de knop onderin de nieuwsbrief te klikken of door de gegevens van uw account te wijzigen via de website door te klikken op de knop "Mijn persoonlijke gegevens wijzigen" (klik hier om deze sectie te benaderen).

Indien de abonnementhouder ermee heeft ingestemd (b.v. tijdens het aanmaken van diens account om aan te melden voor de Servicekosten), kan de Abonnementhouder op diens vastgelegde e-mailadres aanbiedingen ontvangen van Recisio partners.

De Abonnementhouder is geïnformeerd dat de hem of haar betreffende gegevens, onder de juiste wetgeving, regelgeving of als gevolg van een beslissing van een ter zake bevoegde rechter of wetgevende overheid, openbaar kunnen worden gemaakt indien dat voor Recisio noodzakelijk is in de context van juridische procedures.

17. "Cookies"

Recisio plaatst cookies op uw computer. Een cookie is niet in staat om u persoonlijk te identificeren. Echter, het verzamelt informatie over de activiteit op onze website die middels uw computer wordt verricht (welke pagina's u heeft bezocht, de datum en tijd van deze bezoekjes enz.) en die informatie kan door Recisio worden gelezen tijdens uw achtereenvolgende bezoeken. Hierdoor kan Recisio uw navigatie op de website vergemakkelijken en voorkomen dat u tijdens elk nieuw bezoek aan de website informatie in moet voeren. de levensduur van de door Recisio geplaatste cookies is minder dan 6 (zes) maanden.

18. Intellectueel eigendom

De algemene structuur van de website, de Servicekosten en alle componenten (b.v. logo's domeinnamen, fonografische of videografische en daaraan gerelateerde elementen inclusief foto's, afbeeldingen, tekst, en/of rechtspersonen die belang hebben in de geluidsopnames of video's en de visuele verpakking van deze albums) zijn het exclusieve eigendom van Recisio en/of haar licentieverstrekkers (waaronder muziekproducenten, platenlabels, collectief management of beeldmerkrechten als SACEM, enz...).

Deze elementen worden beschermd door wetgeving en andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright. U kunt deze elementen in de context van de Servicekosten gebruiken, in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop. Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de website, de Servicekosten en/of elementen (zoals hierboven omschreven) is derhalve verboden en vormt een inbreuk zoals aangemerkt in artikel L.335-2 van de Code voor Intellectueel Eigendom.

Elke snelkoppeling naar de website en gebruikmaking van de techniek "framing" (technische programmering met de mogelijkheid een browserbeeldscherm te splitsen naar meerdere zelfstandige schermen om zodoende de content van externe websites te tonen), danwel "in-line linking" (om op een website te verschijnen waarbij een enkel element wordt overgezet naar een andere website, wat opslagruimte bespaart op de harde schijf van de machine die de website host, en wat in feite verbergt dat het element eigenlijk eigendom is van een andere partij), is ten strengste verboden.

Geluidsopnames van de Servicekosten zijn beschermde digitale bestanden waarop nationale en internationale eigendomsrechten liggen, alsmede afgeleide eigendomsrechten. Daarom, en in overeenstemming met de intellectuele eigendomscode, is het beluisteren ervan uitsluitend toegestaan in huiselijke kring. Elk ander gebruik dan privégebruik stelt de gebruiker bloot aan rechtszaken en/of vervolging. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is ten strengste verboden en met name elke, al dan niet succesvolle, poging om deze bestanden te downloaden of op een harde schijf te kopiëren van een computer of een ander apparaat (inclusief iPods en andere draagbare digitale audioapparatuur), danwel te branden op CD's of andere media is ten strengste verboden. Elke verkoop, ruil of verhuur van deze digitale bestanden is ten strengste verboden.

De Abonnementhouder erkent dat de geluidsopnames, die in de Servicekosten in de vorm van digitale bestanden beschikbaar worden gesteld voor het beluisteren, beschermd worden door technische beschermingsmaatregelen die door Recisio zijn geïmplementeerd om oneigenlijk gebruik, dat zich buiten de beperkingen van deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik en verkoop begeeft, te voorkomen of te beperken.

De abonnementhouder stemt ermee in geen technische maatregelen te treffen die de technische beveiliging van deze bestanden omzeilen tijdens het downloaden en de gedownloade bestanden te beschermen, ongeacht de apparatuur waar deze zich op bevindt (PC, mobiele telefoon, digitale en andere audiospelers, laptops, enz.).

De Abonnementhouder is ervan op de hoogte dat het bewust schade toebrengen aan een technische beschermingsmaatregel, onder het huidige Artikel L. 334-4-1 van de intellectuele eigendomscode, hem/haar blootstelt aan een boete van 3.750 euro en dat het aanschaffen of aanbieden, of bewust (ver)huren, direct of indirect, middels speciaal daartoe vervaardigde of aangepaste apparatuur waarmee beschermingsmaatregelen al dan niet bewust omzeild kunnen worden, kan leiden tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 30.000 euro.

19. Fraude

Elk geval van fraude of poging tot fraude, aangetoond door een begin van uitvoering en met name gepleegd met het oog op gebruik van de content die hier wordt aangeboden, zal strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 313-1 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.

Elke inbreuk op het systeem voor automatische verwerking van gegevens of software van KaraFun zal strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 323-1 t/m 323-7 van het Wetboek van Strafrecht. Elk geval van valsheid in geschrifte of gebruikmaking hiervan zal strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 441-1 t/m 441-12 van het Wetboek van Strafrecht.

Elke activiteit met als doel het schenden van het briefgeheim, het beroepsgeheim of gegevens met betrekking tot de privacy van de gebruikers zal strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de geldende civiele en strafrechtelijke bepalingen.

In geval van niet-naleving of aanname van niet-naleven van de abonnementsvoorwaarden van KaraFun of in het geval van een strafbaar feit, poging hiertoe of aanname van strafbaar feit gepleegd door een gebruiker die hiervoor kan worden vervolgd, kan de onderneming Recisio de toegang tot zijn account tijdelijk of definitief weigeren.

In geval van aangetoonde manipulaties met de software van KaraFun of andere activiteiten die het goed functioneren ervan ernstig aantast, kan de onderneming naar eigen believen en zonder voorafgaande aankondiging het account van de betrokken persoon onmiddellijk deactiveren. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de toepassing door de onderneming van een van de bovengenoemde maatregelen geen recht geeft op wat voor schadevergoeding dan ook ten gunste van de betrokken persoon.

20. Opschorting en/of vervroegde opzegging op initiatief van Recisio of de Abonnementhouder

Zonder enig voorbehoud omtrent schadevergoedingen die Recisio kan claimen, reserveert Recisio het recht om abonnementhouders de toegang tot de Servicekosten te ontzeggen en/of te annuleren, zonder voorafgaande waarschuwing of compensatie, indien:

- De Klant de Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik niet naleeft, waaronder:

  • negeren van intellectuele eigendomsrechten van Recisio en/of haar licentiehouders,
  • omzeiling of poging tot omzeiling van technische beschermingsmaatregelen die door Recisio zijn aangebracht,
  • Meerdere gelijktijdige verbindingen van een enkelvoudig account naar de Servicekosten of pogingen tot dergelijke meerdere gelijktijdige verbindingen,
  • verstrekken van valse informatie tijdens de aanmelding voor de Servicekosten;
  • geheel of gedeeltelijke niet-betaling door de Klant voor diens abonnement op de Servicekosten;
  • alle acties die indruisen tegen het belang van Recisio.

De Abonnementhouder kan, van diens kant, zonder voorafgaande notificatie of compensatie aan Recisio zijn abonnementskosten opzeggen indien Recisio haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of als er legitieme redenen zijn om zulks te doen (zoals diefstal van computer, technische onverenigbaarheid van de Servicekosten met de apparatuur van de Abonnementhouder).

21. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop

Recisio reserveert het recht om naar eigen inzicht de huidige Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop te wijzigen. Recisio zal elke Abonnementhouder per e-mail naar het bij Recisio bekend zijnde e-mailadres minstens 15 (vijftien) dagen voor elke wijziging informeren. Indien de Abonnementhouder deze wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft deze de vrijheid om diens abonnement op de Website op te zeggen middels de in Sectie 5 hierboven omschreven procedure. De aldus ingediende annulering zal dan per de eerstvolgende maandelijkse periode ingaan. Indien een abonnement niet wordt beëindigd, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf die eerstvolgende abonnementsperiode van toepassing.

22. Klantenservice

Voor meer informatie over de Servicekosten verzoeken wij u om contact op te nemen met Recisio middels onze website door op de knop "Contact met ons opnemen" te klikken of door een brief te sturen naar het volgende adres:

74 rue des Arts - 59000 Lille - France

23. Ongeldigheid van een clausule

Indien een voorwaarde uit de Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Verkoop ongeldig wordt verklaard of om welke reden dan ook als niet afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige voorwaarden van kracht.

24. Disputen en van toepassing zijnde wetgeving

De Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop zijn onderhavig aan de Franse Wet. In geval van een dispuut zullen beide partijen pogen een amicabele oplossing te zoeken alvorens juridische stappen te nemen. Als geen amicabele oplossing gevonden kan worden, dan zullen alle betwistingen aangaande de rechtsgeldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop worden beargumenteerd in een Franse gerechtshof, zelfs als het situaties met meerdere klagers betreft die meerdere garanties eisen.

Laatste update: 14/06/2018