It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

Gebruiksovereenkomst

1. Algemeen

De KaraFun website, met het adres http://www.karafun.com (waarnaar hierna wordt verwezen als de "Website") is een publicatie die gecreëerd, ontwikkeld en beheerd wordt door KaraFun (hierna "RECISIO", Recisio S.A.S. au capital de 12 000 € - R.C.S.: Lille 515 253 128, met het hoofdkantoor te 74 rue des Arts - 59000 Lille - France.

De KaraFun website biedt aan bezoekers en leden om, dankzij de tijdelijke toegang, een kijkje te nemen in een gegevensbank van muziekarrangementen en video's met songteksten, alsmede de mogelijkheid om software te downloaden. De KaraFun website is een 'on-demand' dienst zonder advertenties waarvoor men een abonnement kan afsluiten (hierna de "Betaalde dienstverlening").

De algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele en commerciële relatie tussen enerzijds KaraFun en anderzijds de Abonnees (hierna de "Abonnee") van de Betaalde dienstverlening te definiëren.

Het abonnement op en de toegang tot de servicekosten zijn strikt onderworpen aan de voorafgaande kwalificatie van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen op dit gebied, inclusief die in de consumentencode.

2. Omschrijving van de Servicekosten

Betaalde dienstverlening is een dienst die geleverd en geëxploiteerd wordt door Recisio, waar een Abonnee, door zich via computer of iPhone aan te melden en de huidige voorwaarden te accepteren, muziek kan luisteren en kijken in de vorm van reclamevrije karaokevideo's.

Via de website heeft de Abonnee, zodra deze zich heeft aangemeld, toegang tot alle features van de Betaalde dienstverlening.
Als een abonnement afloopt of wordt opgezegd, is geen ongelimiteerde toegang tot de dienst meer mogelijk.

De karaokemuziek kan gedurende het abonnement worden beluisterd en bekeken, maar kan op geen enkele wijze worden gedownload, overgedragen of op een ander medium worden opgeslagen.

KaraFun Pro Downloader, software waarmee de inhoud van de video's kan worden gedownload, is een dienst die uitsluitend beschikbaar is voor actieve abonnees van KaraFun Business, zoals hierna gedefinieerd.

De KaraFun abonnementen dekken de rechten verbonden aan het maken van een geluidsopname (wat je hoort) in combinatie met de gesynchroniseerde songteksten, evenals de auteursrechten van de gekopieerde werken.

Voor het aanbod KaraFun Pro en KaraFun Business moet je daarnaast nog wel de rechten betalen voor het openbaar maken van muziek. Neem voor meer informatie hierover contact op met de plaatselijke organisatie (BUMA / STEMRA in Nederland of SABAM in België)

Voor het aanbod KaraFun Pro en KaraFun Business geldt dat indien je ervoor kiest om de 'uitgebreide' catalogus te gebruiken, het beheer van de auteursrechten voor dit gedeelte van de catalogus rechtstreeks met de rechthebbenden plaatsvindt en wij kunnen dit dus niet voor jou regelen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag het KaraFun aanbod niet worden doorverkocht en ook niet opgenomen in een andere commerciële formule, en de eindgebruiker van de Dienst kan niet een ander persoon zijn dan de gebruiker die voor de Dienst heeft betaald.

3. KaraFun Professional

KaraFun Professional is een abonnement voor bedrijven of individuen (DJs, restaurants, winkels, theaters, enz.) met incidentele karaoke-activiteiten.

Het maandelijkse Pro-abonnement maakt het mogelijk om één apparaat te gebruiken voor het lezen van Karaoke-content.

4. KaraFun Business

KaraFun Business is een aanbieding die exclusief wordt verspreid door Recisio en valt niet onder de reikwijdte van KaraFun Professional. KaraFun Business is gereserveerd voor gelegenheden (Karaokebars of Karaokebox(en) met kamers die gratis of tegen betaling geprivatiseerd kunnen worden) waar Karaoke de belangrijkste activiteit is. KaraFun Business behandelt enkele karaokegelegenheden of karaokeketens die meerdere gelegenheden exploiteren onder één vlag.

Het abonnement en het gebruik van de KaraFun Business dienst zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Recisio via business@karafun

5. Gebruiksvoorwaarden betaalde dienstverlening

Toegang tot de Betaalde dienstverlening via een persoonlijke computer is uitsluitend mogelijk via de Website. Gebruik van de Betaalde dienstverlening vereist een breedband internetverbinding. Dergelijke internetverbindingen worden niet beheerd door Recisio, het is derhalve aan de Abonnee om vooraf een breedbandinternetabonnement af te sluiten waarmee gebruikgemaakt kan worden van de Betaalde dienstverlening. De catalogus van geluidsopnames die binnen de Betaalde dienstverlening beschikbaar zijn is afhankelijk van bestaande contracten met rechthebbenden en kan dientengevolge voortdurend variëren.

Onder geen enkele voorwaarde kan Recisio de aanwezigheid van een specifiek nummer of album in de via de Betaalde dienstverlening beschikbare catalogus garanderen. Recisio kan om dezelfde reden niet garanderen dat een nummer of album onbeperkt opgenomen blijft in de via de Betaalde dienstverlening beschikbare catalogus. Onder geen enkele voorwaarde kan Recisio verantwoordelijk worden gesteld voor de verwijdering of deactivering van in de catalogus aanwezige content.

Als Abonnee kunt u de Betaalde dienstverlening via een bij de dienst geregistreerde computer (pc of Mac) activeren. Er kan slechts met één apparaat tegelijk worden ingelogd bij de Betaalde dienstverlening. Recisio zet technische middelen in om te controleren of er niet via één account met meer apparaten tegelijk verbinding wordt gemaakt met de Betaalde dienstverlening en om pogingen met meer apparaten verbinding te maken te detecteren.

6. Toegang tot en wijziging van de Betaalde dienstverlening

De servicevergoeding is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar, binnen de limieten van de bovenstaande voorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hieronder.

Recisio behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen en verbeteringen naar eigen keuze aan te brengen in de Servicekosten met betrekking tot technische ontwikkelingen.

Recisio behoudt zich het recht voor om de prijs van een van zijn abonnementspakketten te wijzigen. Recisio zal elke abonnee via e-mail op het adres dat door de abonnee is opgegeven bij registratie voor de dienst (of naar het e-mailadres dat door voornoemde op verzoek van de abonnee is gewijzigd) op de hoogte stellen van een tariefverhoging ten minste 15 (vijftien) dagen voorafgaand aan in werking treden. In het geval dat de Abonnee deze prijsverhoging niet accepteert, kan hij/zij de dienst beëindigen van zijn/haar account via de Site en de beëindiging zal van kracht worden bij de volgende maandelijkse abonnementsperiode. Als de Abonnee het abonnement niet opzegt, worden de nieuwe prijzen daarom van kracht vanaf de volgende verlengingsdatum van het abonnement na de ingangsdatum van de nieuwe tarieven.

Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) wordt automatisch en onmiddellijk weerspiegeld in de prijs van de service. Hetzelfde geldt in het geval dat een nieuwe belasting zou worden gebaseerd op de prijs van de Service en waarin {BEDRIJFSNAAM} schulden krijgt. De beëindigingsvoorwaarden die zijn voorzien in geval van wijziging in de prijs van abonnementspakketten, en zoals hierboven uiteengezet, zullen onder dezelfde voorwaarden van toepassing zijn in geval van prijswijzigingen als gevolg van een verhoging of de invoering van nieuwe belastingen.

Bovendien behoudt Recisio zich het recht voor om, zonder kennisgeving of compensatie, tijdelijke toegang tot de Servicekosten op te schorten, waarvoor dit nodig kan zijn om onderhoudswerkzaamheden in verband met technologische veranderingen of noodzakelijk voor de continuïteit van de Servicekosten te garanderen.

/p>

De Abonnee ontheft Recisio van alle aansprakelijkheid in dit verband en ziet af van alle claims en/of procedures tegen hem als zodanig.

Tijdelijke onderbrekingen van de dienstverlening worden waar mogelijk gemeld via de website ten minste 24 (vierentwintig) uur voordat ze optreden, behalve wanneer dergelijke onderbrekingen dringend zijn. Recisio behoudt zich het recht voor om, zonder vergoeding, de Servicekosten stop te zetten. Elke sluiting van de Dienst wordt ten minste 1 (één) maand voordat deze van kracht wordt, via de website gemeld.

De Abonnee is niet aansprakelijk voor enige betaling na de beëindigingsdatum van de Service.

7. Recht op terugtrekking

In overeenstemming met de voorzieningen in Artikel L.121-20-2 1 van de (Franse} Wet bescherming consumentenbelangen erkent en aanvaardt de Abonnee dat (i) de levering van de Betaalde dienstverlening begint op de validatiedatum van diens aanmelding voor de Betaalde dienstverlening of na de wachttijd van zeven dagen - zoals opgenomen in de (Franse) Wet bescherming consumentenbelangen - en (ii) erkent en aanvaardt dientengevolge niet gebruik te kunnen maken van het recht op terugtrekking aangaande online of afstandsverkoop van diensten.

In overeenstemming daarmee wordt geen enkel verzoek tot terugtrekking, annulering of terugbetaling voor de abonnementsperiode ingewilligd.

8. Tijdsduur

Recisio biedt de Abonnee naar keuze een abonnement van één maand aan. Het is ook mogelijk dat er tijdelijke of permanente proef- of ontdekkingsaanbiedingen van de Betaalde Dienst op de Website worden aangeboden met een variabele duur. Tenzij anders vermeld, zullen deze proef- of ontdekkingsaanbiedingen onderworpen zijn aan de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden en beperkt zijn tot één inschrijving (hetzelfde IP-adres (Internet Protocol) en/of dezelfde e-mailadres), ongeacht de proef- of ontdekkingsaanbieding.

9. Verlenging

Tenzij opgezegd door de Abonnee als aangegeven onder Artikel 5.4, wordt het MAANDabonnement voor de Betaalde dienstverlening automatisch verlengd voor een periode die even lang is als de oorspronkelijk duur.

In geval van automatische verlenging blijft het tarief dat op dat moment geldt voor het betreffende abonnement volledig van toepassing voor de Abonnee. Tenzij anders op de Website aangegeven en tenzij geannuleerd door de Abonnee als aangegeven onder Artikel 5.4, wordt elke aanbieding voor gratis uitproberen of tijdelijk proberen na afloop automatisch omgezet in een maandabonnement, volgens het tarief zoals aangegeven in betreffende aanbieding, of bij ontbreken daarvan, volgens het tarief van toepassing op maandabonnementen voor de Betaalde dienstverlening.

10. Annulering

Om te annuleren dient de Abonnee dit via diens account op de Website aangeven door te klikken op de pagina "Mijn abonnement annuleren".

De annulering gaat in aan het einde van de lopende abonnementsperiode, vooropgesteld dat de annulering minstens 48 (achtenveertig) uur voor het einde van de abonnementsperiode officieel is gemeld of op de datum en het tijdstip van afloop van het gratis of tijdelijk proefabonnement zoals aangegeven op het account van de Abonnee, tenzij anders aangegeven op de website.

Indien bovenstaande niet in acht wordt genomen, wordt het abonnement volledig verlengd.

Annulering geeft geen recht op restitutie van de betaalde abonnementskosten voor de Betaalde dienstverlening.

Het totaal betaalde bedrag voor het abonnement blijft eigendom van Recisio.

11. Voorwaarden voor toegang tot de Betaalde dienstverlening

De abonnee verklaart bevoegd te zijn de gebruiks- en verkoopvoorwaarden te accepteren, dat wil zeggen meerderjarig te zijn en niet te vallen onder een maatregel ter bescherming van volwassenen (onder toezicht, bewind of curatele zijn gesteld), of indien de Abonnee minderjarig is, ouderlijke toestemming te hebben om het abonnement af te sluiten.

12. Aanmelding voor de Betaalde dienstverlening – Aanmaken account

Om zich aan te melden voor de Betaalde dienstverlening moet een persoon:

 • Een account op de Website aanmaken of, als de gebruiker al aangemeld is, inloggen op de website;
 • De verschillende velden van het registratieformulier op de Website invullen;
 • Onderhavige algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Betaalde dienstverlening accepteren;
 • De prijs van het abonnement door middel van een van de geboden betaalmethoden voldoen;
 • De aanmelding bevestigen door het abonnement op de Betaalde dienstverlening te accepteren.

Als de registratie gevalideerd is, bevestigt Recisio aan de Abonnee (via het e-mailadres dat deze heeft opgegeven bij het aanmelden) de aanmelding met een bevestigingsmail.

Onder voorbehoud van de andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Betaalde dienstverlening, is het abonnement op de Betaalde dienstverlening pas definitief wanneer Recisio een e-mail ter bevestiging stuurt zoals hierboven aangegeven. Recisio adviseert de Abonnee deze e-mail te bewaren en/of af te drukken.

De Abonnee kan het toegezonden wachtwoord wijzigen door in de account op de Website te klikken op het menu "Mijn persoonlijke gegevens wijzigen".

De Abonnee gaat ermee akkoord alle informatie omtrent diens identiteit in alle oprechtheid en naar waarheid te verstrekken.

De Abonnee verplicht zich om Recisio onmiddellijk te informeren over wijzigingen van de gegevens zoals deze zijn opgegeven bij het afsluiten van het abonnement en met name wijzigingen van e-mailadres en/of betaalmethodes. De Abonnee kan diens persoonlijke informatie in de account op de Website wijzigen door te klikken op het menu "Mijn persoonlijke gegevens wijzigen".

De Abonnee dient Recisio onmiddellijk te informeren in geval van verlies of ongeautoriseerd gebruik van diens account, gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn persoonlijk en de Abonnee stemt ermee in deze niet met derden te delen. Als gevolg van bovenstaande is de Abonnementhouder als enige aansprakelijk voor het gebruik ervan.

De Abonnementhouder is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van diens account, totdat het gedeactiveerd is, en vrijwaart dientengevolge Recisio en haar partners, contractpartners of rechthebbenden van alle aansprakelijkheid hiervoor, tenzij de Abonnee aan kan tonen dat het gebruik van diens gebruikersnamen en/of account voortvloeit uit fraude door een derde partij.

13. Prijzen

De abonnementsprijs voor de Betaalde dienstverlening staat vermeld op de Website in euro's, inclusief BTW. Recisio behoudt zich het recht voor om de prijs van elke abonnementsformule te wijzigen op de wijze zoals vermeld in artikel 5 hierboven.

Voor alle duidelijkheid: de kosten van internetaansluiting en -verbinding die worden gemaakt in relatie tot de Betaalde dienstverlening worden niet gedragen door Recisio en blijven voor rekening van de Abonnee.

14. Betaling van het abonnement

Verschillende betaalmethoden voor de abonnementsprijs worden aangeboden op de website (via Visa of MasterCard creditcards).

Het is belangrijk op te merken dat wanneer de Abonnee zijn bankgegevens deelt met Recisio, deze gegevens niet worden bewaard door Recisio.

De prijs van het abonnement is maandelijks verschuldigd, ongeacht de gekozen abonnementsduur door de Abonnee. De betaling zal tijdig (vooruitbetaling) worden gedaan bij het aanmaken van zijn account en vervolgens elke maand, via automatische incasso, tot beëindiging van zijn abonnement, zowel op initiatief van de Abonnee als van Recisio.

Om de veiligheid van transacties te maximaliseren, heeft Recisio betalingssystemen gekozen van de bedrijven PayPal en Stripe. De garanties die Recisio biedt voor de beveiliging van transacties zijn identiek aan die verkregen door Recisio van de uitgevers van de genoemde betalingssystemen, respectievelijk.

In gebreke van tegengestelde elementen aangedragen door de Abonnee, zullen de geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van Recisio en haar partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, validaties en betalingen tussen de Abonnee en Recisio. Deze informatie is geldig tenzij anders wordt bepaald door de Abonnee. Het archiveren van deze elementen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat het overeenkomt met een getrouwe en duurzame kopie overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Aansprakelijkheid

De Abonnee verklaart te zijn geïnformeerd over de beperkingen en onmogelijkheden van internet-netwerken. Als gevolg daarvan kan Recisio in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mislukte pogingen om de Betaalde dienstverlening te benaderen, de snelheden waarmee servicepagina's worden geopend en geluidsbestanden kunnen worden afgespeeld, tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van de Betaalde dienstverlening, of frauduleus gebruik van de op de website beschikbare informatie door derden. Dientengevolge is de Abonnee eveneens zelf verantwoordelijk voor de bescherming van diens (computer)apparatuur tegen alle vormen van indringing en/of besmetting met virussen, en Recisio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien die bescherming faalt. Recisio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor disfunctioneren of beschadigingen aan de apparatuur van de Abonnee. Meer algemeen wijst Recisio iedere aansprakelijkheid af indien een verplichting niet kan worden nageleefd als gevolg van force majeure, waaronder - maar niet uitsluitend - rampen, branden, stakingen, interne of externe fouten of storingen, en in het algemeen alle niet te voorkomen of te voorspellen gebeurtenissen die het naleven van verplichtingen onmogelijk maken. In geen enkele situatie kan Recisio aansprakelijk worden gesteld wanneer de aangeboden dienst niet verenigbaar is met bepaalde (computer)apparatuur (of functies daarvan) gebruikt door de Abonnee om die dienst te benaderen/gebruiken. Ten slotte is de Abonnee volledig verantwoordelijk voor diens gebruik van de Betaalde dienstverlening en Recisio is dan ook niet aansprakelijk als op grond van diens gebruik schadeclaims worden ingediend of rechtszaken worden aangespannen. De Abonnee dient zich in te spannen om elke persoonlijke klacht, claim of bezwaar door derden aan het adres van Recisio als gevolg van diens eigen gebruik van de Betaalde dienstverlening te voorkomen.

16. Persoonlijke gegevens

Recisio verbindt zich ertoe de wetgeving aangaande privacybescherming inzake automatisch verwerken van persoonlijke gegevens na te leven.

Gegevens van Abonnees worden digitaal verwerkt en zijn noodzakelijk om abonnementen te beheren. Om deze reden kunnen ze worden doorgestuurd naar bedrijven die verantwoordelijk zijn voor beheer, uitvoering en verwerking van betalingstransacties. Deze gegevens worden ook opgeslagen wegens veiligheidsredenen, wegens verplichtingen in het kader van wet- en regelgeving die Recisio. Om de veiligheid van deze gegevens te garanderen, worden ze verwerkt en opgeslagen op de hostlocatie die in de wettelijke vermeldingen op de Website onder de voorwaarden worden vermeld.

Met toestemming van de abonnee kunnen verzamelde gegevens eveneens worden gebruikt als onderdeel van onze handelsactiviteiten om statistieken te genereren en ook om Recisio in staat te stellen haar dienstverlening te verbeteren en maatwerk mogelijk te maken.

Krachtens de Franse wet ter bescherming van persoonsgegevens "Informatique et Libertés" nr. 78-17 d.d. 6 januari 1978, heeft de Abonnee het recht op inzage van de informatie en deze te corrigeren. Als hij/zij gebruik wenst te maken van dit recht en de informatie wil inzien, dan kan de Abonnee dit doen door contact op te nemen met Recisio via de Website door te klikken op de rubriek "Contact met ons opnemen" of door een brief te sturen.

Indien u toestemming hebt gegeven (b.v. tijdens het aanmaken van uw account en de aanmelding voor de Betaalde dienstverlening) ontvangt u waarschijnlijk de Recisio nieuwsbrief, die naar het bij Recisio bekende e-mailadres wordt gestuurd dat mogelijk later door uzelf is gewijzigd. Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u dat ten allen tijde verzorgen door op de knop onderaan de nieuwsbrief te klikken of door de gegevens van uw account op de Website te wijzigen door te klikken op de rubriek "Mijn gegevens" (klik hier om naar deze rubriek te gaan).

Indien de Abonnee ermee heeft ingestemd (bijv. tijdens het aanmaken van diens account om zich aan te melden voor de Betaalde dienstverlening), kan de Abonnee aanbiedingen ontvangen van Recisio partners op het door hemzelf opgegeven en mogelijk later gewijzigde e-mailadres en zijn gegevens kunnen worden overgedragen aan handelspartners.

De Abonnee is ervan op de hoogte gesteld dat de hem of haar betreffende gegevens krachtens wet- of regelgeving of ten gevolge van een beslissing van een ter zake bevoegde wet- of regelgevende autoriteit openbaar kunnen worden gemaakt indien dat voor Recisio noodzakelijk is in de context van een juridische procedure.

17. "Cookies"

Recisio plaatst cookies op uw computer. Cookies zijn niet in staat om u persoonlijk te identificeren. Deze cookies verzamelen wel informatie over de activiteit op onze website via uw computer (welke pagina's u heeft bezocht, de datum en het tijdstip van deze bezoekjes, enz.) en die informatie kan door Recisio worden bekeken tijdens uw volgende bezoeken. Hierdoor kan Recisio uw navigatie op de website vergemakkelijken en voorkomen dat u tijdens elk nieuw bezoek aan de website informatie in moet voeren.

Recisio stelt u ervan op de hoogte dat u in uw browserinstellingen aan kan geven te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en u kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies. Deze procedure wordt uitgelegd in de rubriek Privacybeleid van de Website. Recisio verbindt zich ertoe de Gegevens van de Gebruikers niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de beoogde doelen en conform toepasselijke regelgeving.

Recisio verbindt zich ertoe de Gegevens te archiveren, anonimiseren, verwijderen zodra het doel verdwenen is of de bewaringstermijn verstreken.

De maximale bewaringstermijnen zijn van toepassing, tenzij een verzoek tot verwijdering of beëindiging van de verwerking is gedaan vóór afloop van deze termijnen (conform de rechten vermeld in artikel 12.10 hieronder). Na afloop van deze termijnen kunnen de Gegevens echter tijdelijk worden gearchiveerd om onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen.

18. Intellectueel eigendom

De algemene structuur van de website, de Betaalde dienstverlening en alle onderdelen ervan (bijv. logo's, domeinnamen, geluids- en beeldregistraties en daaraan gerelateerde elementen inclusief foto's, afbeeldingen, teksten, biografieën van auteurs, zangers-muzikanten en/of andere rechthebbenden van de geluids- en beeldregistraties en de afbeeldingen op de verpakking van deze registraties) zijn de exclusieve eigendom van Recisio en/of zijn licentieverstrekkers (met name muziek- en/of videoproducenten, platenlabels, collectief beheer van auteursrechten als BUMA/STEMRA, SABAM, enz.). Deze elementen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom en andere regelgeving, met name voor auteursrechten. U kunt deze elementen uitsluitend in de context van gebruikmaking van de Betaalde dienstverlening gebruiken, in overeenstemming met de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden. Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website, de Betaalde dienstverlening en/of onderdelen daarvan (zoals hierboven omschreven) op welke wijze dan ook is derhalve verboden en vormt een inbreuk zoals strafbaar gesteld bij artikel L.335-2 van de (Franse) Wet inzake Intellectueel Eigendom. Elke snelkoppeling naar de Website waarbij gebruik wordt gemaakt van de techniek "framing" (programmeringstechniek met de mogelijkheid een browserbeeldscherm te splitsen naar meerdere zelfstandige schermen om zodoende de content van externe websites te tonen), dan wel "in-line linking" (procedure om één onderdeel op een website te laten verschijnen dat afkomstig is van een andere website, wat opslagruimte bespaart op de harde schijf van de machine die de website host, en wat in feite verbergt voor een onervaren gebruiker van welke omgeving dit onderdeel oorspronkelijk afkomstig is), is ten strengste verboden. Geluidsopnames van de Betaalde dienstverlening zijn digitale bestanden die beschermd zijn door nationale en internationale bepalingen op het gebied van auteursrechten en vergelijkbare eigendomsrechten. Daarom, en in overeenstemming met de Wet inzake intellectuele eigendom, is het beluisteren ervan uitsluitend toegestaan in huiselijke kring. Bij elk ander gebruik dan wat is vermeld in het abonnementsaanbod riskeert de Abonnee civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is ten strengste verboden en met name elke, al dan niet succesvolle, poging om deze bestanden te downloaden of op een harde schijf te kopiëren van een computer of een ander apparaat (met name iPods en andere draagbare digitale audioapparatuur), dan wel te branden op cd's of andere media is ten strengste verboden (met uitzonderingen van ons professionele aanbod). Elke verkoop, ruil of verhuur van deze digitale bestanden is ten strengste verboden. De Abonnee erkent dat de geluidsopnames, die door de Betaalde dienstverlening in de vorm van digitale bestanden beschikbaar worden gesteld om te beluisteren, beschermd worden door technische beschermingsmaatregelen die door Recisio zijn genomen om oneigenlijk gebruik van deze opnames, dat wil zeggen gebruik dat buiten onderhavige algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden valt, binnen de grenzen van de huidige technische mogelijkheden op dit gebied en de beschikbare technologieën, te voorkomen of te beperken. De Abonnee verbindt zich ertoe geen technische maatregelen te treffen die de technische beveiliging van deze bestanden omzeilen voor het downloaden en bewaren van de gedownloade bestanden in de opslageenheid van welke ontvangende apparatuur dan ook (pc, mobiele telefoon, digitale en andere draagbare audiospelers, laptops, enz.). De Abonnee is ervan op de hoogte dat op het bewust schade toebrengen aan technische beschermingsmaatregelen krachtens de bepalingen van artikel L. 334-4-1 van de (Franse) Wet inzake Intellectueel eigendom een boete staat van 3.750 euro en dat het aanschaffen of aanbieden, of bewust (ver)huren, direct of indirect, middels speciaal daartoe vervaardigde of aangepaste apparatuur waarmee beschermingsmaatregelen al dan niet bewust omzeild kunnen worden, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 30.000 euro.

19. Fraude

Elk geval van fraude of poging tot fraude, aan het licht gekomen door een begin van uitvoering en met name gepleegd met het oog op gebruik van de content die hier wordt aangeboden, zal strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 313-1 en volgende van het (Franse) Wetboek van Strafrecht.

Elke inbreuk op het systeem voor automatische verwerking van gegevens of software van KaraFun zal strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 323-1 t/m 323-7 van het (Franse) Wetboek van Strafrecht. Elk geval van valsheid in geschrifte of gebruikmaking hiervan zal strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 441-1 t/m 441-12 van het (Franse) Wetboek van Strafrecht.

Elke activiteit met als doel het schenden van het briefgeheim, het beroepsgeheim of gegevens met betrekking tot de privacy van de gebruikers zal strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de geldende civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen.

In geval van niet-naleving of verdenking van niet-naleven van de abonnementsvoorwaarden van KaraFun of in het geval van een strafbaar feit, poging hiertoe of verdenking van een strafbaar feit gepleegd door een gebruiker die hiervoor kan worden vervolgd, kan de onderneming Recisio de toegang tot zijn account tijdelijk of definitief weigeren.

In geval van aangetoonde manipulaties met de software van KaraFun of andere activiteiten die het goed functioneren ervan ernstig aantast, kan de onderneming naar eigen believen en zonder voorafgaande aankondiging het account van de betrokken persoon onmiddellijk deactiveren. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de toepassing door de onderneming van een van de bovengenoemde maatregelen geen recht geeft op wat voor schadevergoeding dan ook ten gunste van de betrokken persoon.

20. Opschorting en/of vervroegde beëindiging op initiatief van Recisio of de Abonnee

Onverminderd schadevergoedingen die Recisio kan claimen, behoudt Recisio zich het recht voor om abonnementhouders de toegang tot de Betaalde dienstverlening op te schorten en/of te beëindigen, onaangekondigd en zonder vergoeding, in geval van niet-naleving van de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden en met name:

 • niet naleven van intellectuele eigendomsrechten van Recisio en/of haar licentiehouders,
 • omzeiling of poging tot omzeiling van technische beschermingsmaatregelen die door Recisio zijn aangebracht,
 • gelijktijdig inloggen bij de Betaalde dienstverlening via verschillende apparaten met een enkelvoudig account of pogingen tot hiertoe,
 • verstrekken van valse gegevens tijdens de aanmelding voor de Betaalde dienstverlening;
 • geheel of gedeeltelijke niet-betaling door de Abonnee voor diens abonnement op de Betaalde dienstverlening;
 • alle acties die indruisen tegen het belang van Recisio.
De Abonnee kan, van diens kant, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding aan Recisio zijn forfait of abonnement opzeggen, indien Recisio zijn verplichtingen zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden niet nakomt of in geval van legitieme redenen (zoals diefstal van computer, technische incompatibiliteit van de Betaalde dienstverlening met de apparatuur van de Abonnee).

21. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop

Recisio reserveert het recht om naar eigen inzicht de huidige Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop te wijzigen. Recisio zal elke Abonnementhouder per e-mail naar het bij Recisio bekend zijnde e-mailadres minstens 15 (vijftien) dagen voor elke wijziging informeren. Indien de Abonnementhouder deze wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft deze de vrijheid om diens abonnement op de Website op te zeggen middels de in Sectie 5 hierboven omschreven procedure. De aldus ingediende annulering zal dan per de eerstvolgende maandelijkse periode ingaan. Indien een abonnement niet wordt beëindigd, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf die eerstvolgende abonnementsperiode van toepassing.

22. Klantenservice

Voor meer informatie over de Betaalde dienstverlening verzoeken wij u om contact op te nemen met Recisio middels onze website door op de knop "Contact met ons opnemen" te klikken of door een brief te sturen naar het volgende adres: 74 rue des Arts - 59000 Lille - France

23. Nietigheid van een clausule

Indien een bepaling van onderhavige algemene gebruiiks- en verkoopvoorwaarden ongeldig wordt verklaard of om welke reden dan ook niet kan worden afgedwongen, blijven de overige voorwaarden ongewijzigd van kracht.

24. Geschillen en toepasselijk recht

Onderhavige algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden vallen onder Frans recht. In geval van geschillen zullen beide partijen de zaak in der minne te schikken alvorens juridische stappen te ondernemen. Als de zaak niet in der minne kan worden, geschikt, zullen alle geschillen aangaande rechtsgeldigheid, uitleg en/of uitvoering van de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden worden beslecht voor een Franse rechtbank, zelfs indien er meer gedaagden zijn of het een oproeping in vrijwaring betreft.

Laatste update: 24-01-2024